Raga: Dhanashri
Taala: Aadi
Composition: Swathi Tirunaal


Scale:
ಸ ರಿ2 ಗ2 ಮ1 ಪ ನಿ2 ಸ  || ಸ ನಿ2 ದ2 ಪ ಮ1 ಗ2 ರಿ2 ಸ
s r2 g2 m1 p n2 S || S n2 d2 p m1 g2 r2 s


||ಪಲ್ಲವಿ||
ಗೀತ ಧುನಿಕು ತಕ ಧೀಮ್ ತದೃ ದೃತ ತೋಮ್||
ನಚ ರಹೇ ಗೋರಿ ತಾ ಧಿ ಥೈ ತೈ ತತೈ ತಿರಗತೋಮ್||

||ಅನುಪಲ್ಲವಿ||
ಬಾಜ ಪಾಯಲ ಕಹೋ ಝನನ ಝನನ||
ಬಾಜ ಪಾಯಲ ಕಹೋ ಝನನ ಝನನ ನನನ ತನನ ತೋಮ್||
ಝನನ ಝನನ ನನನ ತನನ ತೋಮ್||
ಝನನ ಝನನ ನನನ ತನನ||

||ಚರಣ 1||
ತಾನ ಗಾವೆ ತಕ ತ ಥೈ ತ ಥೈ||
ಥೈತ ಥೈತ ತನನನಾಮ್ ಧೀಮ್ನ ಕಿಟನಕ ಧೀಮ್||
ಧೀಮ್ನ ಕಿಟನಕ ಧೀಮ್ ಹತ ತೋಮ್ ಹತ ತೋಮ್ ಹತ||

||ಚರಣ 2||
ಪದುಮನಾಭ ತುಮ್ಹಾರೀ ಲೀಲಾ ಕ್ಯಾ ಕಹೂನ್ ಮೈ ಸಾವರೊಂ||
ತಾಪ ಸಂಕಟ ಶರಣ ಆಯೂ ಸೋಹ ಮಾರೋ ತುಮಹಾರೋ||

ತಧೀಮ್ ತಧೀಮ್ ಧಿರನ ಉದನಿತ ತಾನಿ ದಾನಿ ತಧೀಮ್ ತಧೀಮ್ ಧಿರನ||
ನಾದಿತೋಮ್ ತತ ಕದ ನರಿ ತತಾರ ತರದಾ ನಿಧೀಮ್ ಅಲರಿ ಕಲರಿ ತತ||
ತತ ತಾರ ತದಿ ಗಮಾಮ್ ತಾನಿ ತದಿ ಗದಾಂ ತಾಮ್ ತ||
ಧೀಮ್ ಧೀಮ್ ಧೀಮ್ ತನಿ ಅಲರಿ ತಾಮ್ ತಾಮ್ ತಾಮ್||
ತಕ ತನಿ ಅಲರಿ ತೋಮ್ ತೋಮ್ ತೋಮ್ ತಕ ಧಿಕು ತನಿ ಅಲರಿ||


||Pallavi||
Geetha dhuniku thaka dheem thadrudrutha thom
Nacharahe gori tha dhi thai thai thathai thiragathom||

||Anupallavi||
Baaja payala kaho jhanana jhanana||
Baaja payala kaho jhanana jhanana nanana thanana thom
Jhanana jhanana nanana thanana thom
Jhanana jhanana nanana thanana||

||Charanam 1||
Thaana gaave thaka tha thai tha thai||
Thai tha thai tha thanana naam dheemna kita naka dheem
Dheemna kita naka dheem hatha thom hatha thom hatha||

||Charanam 2||
Padumanaabha thumari leela kya kahoon mai saawaron||
Thaapa sankata sharana aayoo sooha maaro thumaharo||

Thadhim thadhim dhirana udanitha thani dani thadhim thadhim dhirana||
Naadithom thatha kada nari thathaara thara daanidhim alari kalari thatha||
Thatha thaara thadi gamaam thaani thadi gadaam tham tha
Dhim dhim dhim thani alari tham tham tham
Thaka thani alari thom thom thom taka dhiku thani alari||


 

Advertisements