Raga: Saama
Tala: Aadi
Composer: Sadashiva Brahmendra


Scale:
s r2 m1 p d2 S
S d2 p m1 g3 r2 s
ಸ ರಿ2 ಮ1 ಪ ದ2 ಸ
ಸ ದ2 ಪ ಮ1 ಗ3 ರಿ2 ಸ


||ಪಲ್ಲವಿ||
ಮಾನಸ ಸಂಚರರೆ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ||

||ಚರಣ 1||
ಮದಶಿಕಿ ಪಿಂಚ ಅಲಂಕೃತ ಚಿಕುರೆ||
ಮಹನೀಯ ಕಪೋಲ ವಿಜಿತ ಮುಕುರೆ||

||ಚರಣ 2||
ಶ್ರೀ ರಾಮಣಿಮಣಿ ಸಹಿತ ವಿಹಾರೇ||
ಸೇವಕಜನ ಮಂದಿರ ಮಂದಾರೆ||

||ಚರಣ 3||
ಪರಮಹಂಸ ಮುಖ ಚಂದ್ರ ಚಕೋರೆ||
ಪರಿಪೂಜಿತ ಮುರಳಿರವಧಾರೆ||


||Pallavi||
Manasa sancharare brahmani||

||Charana 1||
Madashiki pincha alankrutha chikure||
Mahaniya kapola vijitha mukure||

||Charana 2||
Shree ramanimani sahitha vihare||
Sevakajana mandira mandare||

||Charana 3||
Paramahamsa mukha chandra chakore||
Paripujitha muraliravadhare||


Advertisements