Raga: Kamboji
Tala: Roopaka
Composer: Mysore Vasudevacharya


Scale:
s r2 g3 m1 p d2 S
S n2 d2 p m1 g3 r2 s
ಸ ರಿ2 ಗ3 ಮ1 ಪ ದ2 ಸ
ಸ ನಿ2 ದ2 ಪ ಮ1 ಗ3 ರಿ2 ಸ


||ಪಲ್ಲವಿ||
ಲಂಬೋದರಂ ಅವಲಂಬೆ ಅಂಬಾಸುತ ಅಮರವಿನುತಾ||

||ಅನುಪಲ್ಲವಿ||
ತುಂಬುರು ನಾರದ ವಿನುತಮ್ ಲಂ ಬಾಲಕಮ್ ಇಭವದನಂ||

||ಚರಣ||
ಸುರ ಭೂಸುರ ಸಂಸೇವಿತ ಚರಣಮಗವಿ ದೂರಂ||
ಶರಣಾಗತ ಮಂದಾರಂ ಕರುಣಾ ಸಾಗರಂ||
ಹರಿಣಾಂಗ ಗರ್ವ ಹರಮ್ ಧೀರಂ ಗುಹ ಸೋದರಮ್||
ವರ ಪಾಶಾಂಕುಶಧರಂ ವಾಸುದೇವ ಭಕ್ತವರಂ||


||Pallavi||
Lambodaram avalambe ambasutha amaravinutha||

||Anupallavi||
Thumburu naarada vinutham lam balakam ibhavadanam||

||Charana||
Sura bhusura samsevitha charanamagavi duram||
Sharanagatha mandaram karuna sagaram||
Harinaanga garva haram dhiram guha sodaram||
Vara pashankushadharam vasudeva bhakthavaram||


 

Advertisements